OCR Output

1928 den 19 juni. N:r 18.

? LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens lan.

Ser. A Landskontoret 1928

Uppläses i länets kyrkor.
N:r. 18 Ang. leda—

Till vederbörandes kännedom och efterrättelse tillkännagives härmed, att och

Kungl. Maj:ts befallningshavande till ledamöter och suppleanter i den pröv — SUPPICANHEET 1
ningsnämnd för lanet, som har att granska innevarande års inkomsttaxering I?ZS_årS

samt pröva . och avgöra rörande samma taxering anförda besvär ävensom i PIÖYM”8%
förekommande fall enligt 50 $ av gällande taxeringsförordning anförda be— nämne.
svär, utsett nedan omförmälda personer bland dem, som av taxeringsnämn— t;;:år:;;n

derna blivit föreslagna, nämligen : h m

Till ledamöter :

vattenrättsdomaren N. Hj. Quennerstedt, Umeå;

landsfiskalen Alb. Wallgren, Skellefteå;

f. riksdagsmannen J. Rehn, Hissjö; i

landstingsmannen Nils Brännström, Ljusvattnet;
landstingsmannen Carl Lindmark, Drängsmarkby;

förvaltaren G. Wigren, Klemensnäs, Ursviken;

handlanden Uddo R. Jakobsson, Vilhelmina;
kommunalfullmäktiges ordf. arbetaren Alfr. Kristrom, Holmsund;
civilingenjören R. Insulander, Öhrviken;

kronoåbon Ernst Johansson, Björkfors.

Till suppleanter :

förrådsförvaltaren G. Frisén, Umeå;
handlanden J. Jonsson, Stöcksjö;

komministern A. Lindström, Norrfors;
kommunalfullmäktiges ordtf. E. Säfsten, Sävar;
landstingsmannen And. Grenholm, Stortjarn;
inspektoren O. L. A. Malm, Hällnäs;
jägmästaren S. Zetterstrand, Åsele;
hemmansägaren N. O. Hjukström, Lomsele;

Angående tid för nämndens sammanträde kommer kungörelse att fram—
deles utfardas.