OCR Output

1928 den 14 juni. N:r 17.

LÄNSKUNGÖORELSER.

Västerbottens län.

Ser. A E Landskontoret 1928

Uppläses i länets kyrkor.

N:F: 17.

Genom kungörelse den 24 maj 1928 (Svensk författningssamling n:t
127) har Kungl. Maj:t förordnat, att av den kommunala progressivskattens
utjämningsandel för år 1927 skola år 1928 uttagas 75 procent. — Jämlikt kungl.
kungörelsen den 8 december 1922 (svensk författningssamling n:r 581) an—
gående uppbörd samt redovisning av utjämningsandel av kommunal progres—
sivskatt m. m. skall uppbörd av skatteutjämningsmedel verkställas mel—
lan den 20 juni och den 15 oktober 1928 å kommunal uppbördsstämma eller,
om stämma för uppbörd av övriga utskylder under sagda tid ej hålles eller
ninder för uppbördens verkställande å sådan stämma möter, å särskild upp—
bördsstämma. f

Vederbörande kommuner anmodas att skyndsamt till Kungl. Maj:ts be—
fallningshavande insända uppgift om dag för uppbördsstämma för skatteut—
jämningsmedlen samt i övrigt för redovisningen av inflytande medel ställa sig
till efterrättelse gällande föreskrifter.

Umeå i landskontoret den 14 juni 1928.
På Länsstyrelsens vägnar :

Elis Almgren. Allan Rietz.

UmeA 1928 — Larsson & C:os Tryckeri

Ang. upp—
börd av pro—
gressivskat—
tens utjäm—
ningsandel.