OCR Output

i

i
i
i

1928 .den 7 maj.. N:r 15.

LÄNSKUNGÖORELSER.

Västerbottens län.
Ser. A Landskontoret 1928

Uppläses i Vännäs sockens kyrka, varom bevis insändes.
N:Tr 15. Ang. uppgif—
ter rorande

Sedan Kungl. Maj:t genom nådigt brev den 2 mars 1928 förordnat att fasfighetsic:

för Vännäs köping skall föras fastighetsregister enligt de för stad meddelade

& s C s S ister fö

bestämmelser, uppmanar Kungl. Maj:ts befallningshavande en var, den där Vå;n..r_ ffit

innehar kartor eller delningshandlingar rörande fastighet i köpingen eller p.% F
ing.

förvärvat sådan fastighet utan att hava lagfarit sitt fång att därom inom ut—
gången av instundande juni månad till Kungl. Maj:ts befallningshavande läm—
na uppgift.

Umeå i landskontoret den 7 maj 1928.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1928 — Larsson & C:os ’I-‘ryck;wi

4