OCR Output

1928 den 7 april.. N:r 13.

LÄNSKUNGÖORELSER.

Västerbottens län.

Ser. A Landskontoret 1925

Uppläses i Dorotea församlings kyrka.
N:r 13. Ang. förord—

Sedan e. jägmästaren Paul Andersson i Dorotea på därom gjord fram—nande av le—
ställning erhållit befrielse fran uppdraget att vara ledamot i taxeringsnamndendamot | Do—
for Dorotea sockens taxeringsdistrikt, har Kungl. Maj:ts befallningshavande rotea so¢—
denna dag förordnat kommunalnämndsordföranden A. N. Aldén i Ormsjö att kens taxe—
vara ledamot i samma taxeringsnämnd år 1928. _ . ringsnämnd.

Umeå i landskontoret den 7 april 1928.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Heintz.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri