OCR Output

1928 den 5 april. . N:t. 12.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.
Ser. A . Landskontoret 1928

Uppläses i länets kyrkor.
Nir 12. Ang. sär—
För prövning av föreliggande, enligt 50 $ av gällande taxeringsförordning Sk,'ldf prn?:¬
anforda besvär rörande dubbeltaxering m. m. sammanträder särskilda prov— ""S°"8

ningsnämnden för länet å länsstyrelsens sessionsrum lördagen den 28 april denst ?_Z"j'
1928 klockan 10,30 f. m. manträde.

Av prövningsnämnden utsedda ledamöter och suppleanter äro:

Ledamöter :

Vattenrättsdomaren N. Hj. Quennerstedt, Umeå;
f. Riksdagsmannen J. Rehn, Hissjö;
Kommunalkamreraren Carl Lindmark, Drängsmark;

Suppleanter :
Landstingsmannen Nils Brännström, Ljusvattnet;
Nämndemannen Ernst Jonsson, Långed, Nordmaling.

Varder ledamot i prövningsnämnden genom laga förfall hindrad att till—
städeskomma, bör anmälan därom ofördröjligen insändas till Kungl. Maj:ts
befallningshavande för att suppleant må kunna inkallas.

Umeå i landskontoret den 5 april 1928.
NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Heintz.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri