OCR Output

1928 den 31 mars. N:r 11.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.
Ser. A Landskontoret 1928

Uppläses i Asele forsamlings kyrka.

N:r 11. Ang. forord—
> nande av le—

Sedan jägmästaren T. Nettelbladt i Äsele på därom gjord framställningdamot i Ase—
erhållit befrielse fran uppdraget att vara ledamot i taxeringsnämnden för le sockens
Asele sockens taxeringsdistrikt, har Kungl. Maj: ts befallningshavande denna taxerings—
dag forordnat jägmästaren S. Zetterstrand i Asele att vara ledamot i samma — nämnd.
taxeringsnämnd år 1928.

Umeå i landskontoret den 31 mars 1928.

NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Heintz.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri