OCR Output

1928 den 28—mars. :N: r 10.
» 7 2 ä. ”

Angående tid—för nämndens sammanträde kommer kungörelse att framde—
les utfärdas. $, f

Moter for ledamiOt i provaingsnamaden thinder att tillstädeskomma, bör
anmälan därom ofördröjligen göras hos länsstyrelsen, för att suppleant må
hinna inkallas. K

Skattskyldig, som är missnöjd med taxeringsnämndens beslut, i vad hans
fastighet rörer, så ock vederbörande kommun, municipalsamhälle, vägstyrelse
och landsting, som icke åtnöjes med taxeringsnämndens beslut, må däri söka
ändring hos fastighetsprövningsnämnden genom besvär, vilka skriftligen av—
fattade skola, vid påföljd att besvären eljest icke varda upptagna till pröv—
ning, ingivas till länsstyrelsen i länet senast före klockan tolv på dagen den
15 instundande maj månad; och må besvär jämte tillhörande handlingar under
iakttagande av salunda stadgad tid och ordning, på klagandens eget äventyr
i betalt brev med allmänna posten insändas. v

Umeå i landskontoret den 28 mars 1928.
NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Heintz.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri