OCR Output

e e e i e

1928 den 28 mars. N:r 10.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

Ser. A Landskontoret 1925

Uppläses i länets kyrkor.

** Nyr PQ. > i _ Ang. ledamd— —

; % få $ sa i h 3 A t h supp—
Till vederbörandes kännedom och. efterrättelse tillkännagives härmed, att erleicnt;ru?*

Kungl. Maj:ts befallningshavande till ledamöter och suppleanter i den PrÖV— 1998 ärs
ningsnämnd för länet, som har att granska innevarande års fastighetstaxe— *o Ed
ringar samt pröva och avgöra anförda besvär och framställda anmärkningar i pfovn(;nåb_
anledning av fastighetstaxeringsnämndernas beslut, utsett nedan omförmälda '1?2Ffandee'

»ersoner, nämligen : 4
I 9 fastighets—

taxeringen.
till ledamoter :

vattenrättsdomaren N. Hj. Quennerstedt, Umeå;
rektorn A. Bexelius, Skellefteå;

disponenten V. Fr. Ernberg, Nordmaling;
kommunalfullmäktiges ordförande, arbetaren Alfr. Kriström, Holmsund;
landstingsmannen Nils Brännström, Ljusvattnet;
landstingsmannen Carl Lindmark, Drängsmark;
riksdagsmannen L. Brännström, Skellefteå;

f. riksdagsmannen O. Jonsson, Gumboda;
hemmansägaren Ernst Johansson, Björkfors;
arbetaren Vilh. Pettersson, Baggböle;
överjägmästaren E. Jansson, Umeå;

disponenten Gottne L. Glas, Umeda;

till suppleanter :

kyrkoherden K. Sundelin, Hörnefors;
skiftesgodemannen E. Olofsson, Röbäck;
landstingsmannen C. J. Lundberg, Bjursele;
jägmästaren T. Nettelbladt, Asele;
vandringsrättaren M. Persson, Blattniksele;
disponenten Fr. Sverdrup, Ohrviken;
forvaltaren E. Holm, Vindeln;

radmannen C. Sandstrom, Umea;
landsfiskalen V. Astrom, Stensele. '