OCR Output

!]ÄM© TT

1928 den 19 mars. : N:r 9.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

Ser. A Landskontoret 1928

Uppläses i Lycksele församlings kyrka.

N :t 9. Ang. förord—
nande av le—
Sedan — skogsforvaltaren Fredrik Almquist i Lycksele på därom gjord _damot i

framställning erhållit befrielse från uppdraget att vara ledamot i taxerings— L ycksele
nämnden tor Lycksele sockens södra taxeringsdistrikt, har Kungl. Maj:ts be— — sockens
fallningshavande denna dag förordnat skogsförvaltaren Gustaf Lindahl i Lyck— södra taxe—
sele att vara ledamot i samma taxeringsnämnd år 1928. ringsnämnd.

Umeå i landskontoret den 19 mars 1928.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Heintz.

Umeå 1928 — Larsson & C:os W’l'ryckéri