OCR Output

1928 den 22 februari;. N :r7.

LÄNSKUNGÖORELSER.

Västerbottens län.

Ser. A Landskontoret 1928

N:6 3. Ang. sar—

För prövning av föreliggande, enligt 50 § av gällande taxeringsforordningSKilda prov

anforda besvir rorande dubbeltaxering m. m. sammanträder särskilda pröv— "(;"gsnam"'
ningsnämnden för länet å länsstyrelsens sessionsrum tisdagen den 6 mars minnsträ':'

1928 klockan 11 f. m.
Av prövningsnämnden utsedda ledamöter äro:

Ledamöter :

Vattenrättsdomaren N. Hj. Quennerstedt, Umea;
f. Riksdagsmannen J. Rehn, Hissjö;
Kommunalkamreraren Carl Lindmark, Drängsmark;

Suppleanter :

Landstingsmannen Nils Brannstrom, Ljusvattnet;
Nämndemannen Ernst Jonsson, Långed, Nordmaling.

_ Varder ledamot i prövningsnämnden genom laga forfall hindrad att till—
stideskomma, bor anmälan därom ofördröjligen insändas till länsstyrelsen för
att suppleant må kunna inkallas.

Umeå i landskontoret den 22 februari 1928.
På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri