OCR Output

1928 :den 21 februati. N:r 6.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.
Ser. A Landskontoret 1928

N:r 6. Ang. förord—

Till vederbörandes kännedom kungöres härmed att Kungl. Maj:ts befall— nande ”av
ningshavande genom beslut denna dag återkallat det för jägmästaren K. G. ordförande
Wahlgren, Vilhelmina, meddelade förordnande att vara ordförande i inkomst— i taxerings—
taxeringsnämnden för Vilhelmina taxeringsdistrikt år 1928 samt förordnat”ämnden för
handlanden Uddo R. Jacobsson, Vilhelmina, att vara ordförande i samma taxe— Vilhelmina
ringsnämnd. tax.—distrikt.

Umeå i landskontoret den 21 februari 1928.
På Länsstyrelsens vägnar :
Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1928 — Larsson & C':dosr’ir“ryckeri