OCR Output

1928 den ”1 1. februari, _.N:r 5.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.
Ser. A Landskontoret 1928

N :t 5; Ang. forord—

Till vederbörandes kännedom kungöres härmed att Kungl. Maj:ts befall— n 5
ordförande i

ningshavande genom beslut denna dag återkallat det för jägmästaren K. G. Vilhelmina
Wahlgren, Vilhelmina, meddelade förordnande att vara ordförande i Vilhel—
mina sockens beredningsnämnd samt förordnat landsfiskalen i Stensele di—
strikt, Valfrid Astrom, Stensele, att vara ordförande i samma berednings—
nämnd.

Med anledning härav har Kungl. Maj:ts befallningshavande jamlikt be—
stämmelserna i 6 § av kungl. forordningen den 27 juni 1927 om taxeringsmyn—
digheter och förfarandet vid allmän fastighetstaxering år 1928 förordnat lands—
tingsmannen John A. Nilsson, Vilhelmina, att vara ledamot i fastighetstaxe—
ringsnämnden för åttonde distriktet.

Umeå i landskontoret den 11 februari 1928.

sockens be—
rednings—
nämnd m. m.

På Länsstyrelsens vägnar :

Gustaf Heintz. Elis Almgren.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri