OCR Output

1928 den 11 februari. N:r 4.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.

Ser. A — Landskontoret 1928

N:r 4. Angående
förordnande
för jägmäs—

taren A.

Vange att
deltaga vid
fastighets—

taxerings—

nämndens i
sjunde di—
Umeå i landskontoret den 11 februari 1928. striktet sam—
På Länsstyrelsens vägnar: d?:nlt;a?:_

bruari 1928.

Sedan beredningsnämndens ordförande för Lycksele socken, riksdags—
mannen Evert Jonsson, på grund av riksdagsarbete anmält sig förhindrad när—
vara vid fastighetstaxeringsnämndens i sjunde distriktet sammanträden i
Asele med början måndagen den 13 februari 1928, har Kungl. Maj:ts befall—
ningshavande denna dag förordnat jägmästaren A. Vange, Lycksele, att i Jons—
sons ställe såsom beredningsnämndens ordförande för Lycksele socken när—
vara vid sagda sammanträden, vilket härigenom till vederbörandes kännedom
kungöres.

Gustaf Heintz. Elis Almgren.

U'rfrl'eg_iflgéAS":‘.l;arssoh”&_E:"os Trycke?i