OCR Output

1928 den 6 februari. N:r 3.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.

Ser. A Landskontoret 1928

Nyr 3. Ang. förord—
nande av le—
Sedan nämndemannen Lars Lindgren i Myrberg, Bastuträsk på däromdamot i Nor—
gjord framställning erhållit befrielse från uppdraget att vara ledamot i taxe— sjö sockens
ringsnämnden för Norsjö socken har Kungl. Maj: ts befallningshavande denna taxerings—
dag förordnat kontoristen vid statens järnvägar Johan Jonsson i Bastuträsk — nämnd.
att vara ledamot i samma taxeringsnämnd år 1928.

Umeå i landskontoret den 6 februari 1928.
På Länsstyrelsens vägnar :

Gustaf Hultman. Gustaf Heintz. %

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri