OCR Output

1928 den 16 januari. N:r 2.

_ LÄNSKUNGÖORELSER.

eee

Västerbottens län.
Ser. A Landskontoret 1928

N:r 2. Ang. förord—
nande av
På därom gjord framställning har Kungl. Maj:ts befallningshavande ent—ordförande i
ledigat predikanten J. Palmgren, Umeå, från uppdraget att vara ordförande iBygdeå soc—
pensionsnämnden för Bygdeå sockens pensionsdistrikt samt förordnat förval— kens pen— '
taren Viktor Hörnström, Robertsfors, att intill utgången av år 1929 vara ord— sionsdistrikt.
förande i samma pensionsnämnd.

Umeå i landskontoret den 16 januari 1928.

NILS G. RINGSTRAND.

Elof Huss.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri