OCR Output

1928 den 3 januari. N:r 1.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.
Ser. A Landskontoret 1928

Upplases i länets kyrkor.
N:r 1.
For provning av foreliggande, enligt 50 $ av gällande taxeringsförord— ang, sär—
ning anförda besvär rörande dubbeltaxering m. m. sammanträder särskilda prov—
prövningsnämnden för länet å lässtyrelsens sessionsrum torsdagen den 12 _

januari 1928 klockan 10,30 fm. — —
Av prövningsnämnden utsedda ledamöter och suppleanter äro: samman—
$ träde.
Ledamöter :

Vattenrättsdomaren N. Hj. Quennerstedt, Umea;
f. Riksdagsmannen J. Rehn, Hissjö;
Kommunalkamreraren Carl Lindmark; Drängsmark.

Suppleanter :

Landstingsmannen Nils Brännström, Burträsk;
Nämndemannen Ernst Jonsson, Långed, Nordmaling.

Varder ledamot i provningsnamnden genom laga forfall hindrad att till—
städeskomma, bör anmälan därom ofördröjligen insandas till lässtyrelsen
för att suppleant må kunna inkallas.

Umeå i landskontoret den 3 januari 1928.

NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Heintz.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri