OCR Output

1928 den 31 december. N:r 202.

n 3 .

kar med 35 öre på varje . .. . 4 :J 0 .4 ;

Utgifter :

Förvaltningskostnader

Arvoden m. m. ........ . GG 50 ,
Vägsynekostnader — . .. . ! —;4 ;. . — . —), NE p ida s

Vägunderhåll:

Vägar . . . ;. .' — j tt e k n k e 1e 0
Broar och trutnumor. ... . . . . . /; .. — *. 4 p ,

Vinterväghållningen . . . > 4 uocm idns

Vägbyggnad :

Vägbyggn. Robertsfors—Nysätragränsen . .. ..
Vägförbättringar . . .. . o wl sn en s io
Brobyggnad vid BiAcks by :«
inventafier _ .. s Ni sa 44 . oLa d id a pk
Uppbördsprovisigit . . . .. .. .. .. . .. > ch k
Ränta och avbetalning å skuld .. ... .. . ... .. ..
Diverse och »oförutsedda utgifter —.>. .. +;. . .

Justerat
Joh. Johansson. Johan Nilsson.

.............. 70,000:—

Kronor 144,000:—

i % 1;,300:—
v5 __Ä)g_—_- 1,500:——
33 30,000: —
4 4,000:— — 34,000:—
............. 10,000:—
y 30,000:—
E: 30,000:—
t 12,000;—— _ 72,000 :—
9 2,000:——
S 4 500:—
+3 23,000:—
is 1,000:—_— 26,500:——

Kronor _144,000:—

k e ee ( ee eee 0 fe l 0 ka je

Som ovan 5
AND. GRENHOLM.

Emot i $ 3 förestående protokoll föreslagen inkomst— och utgiftsstat hava

vi intet att erinra.
C. O. FORSMARK.

JE FORSGREN.
Revisorer.

Rätt utdraget betygar:

And. Grenholm.
Vägstyrelsens ordf,

JOHAN BACKSTROM.