OCR Output

1928 den 31 december. N:r 202.

tr 002 —
Vägbyggnader? .. ».—A, .& ,9 , 2. t iX , 2. .x 91,497 :15
läventafier ”. ?. . :.;. ;; .. | ' .. /1 ;; — ,1 1,970:27
Uppbordsprovisioner £1.6.} .. 2. 42 t 4 q 750:—
Fäntor ;; . .. ' . .. ... . Åi. vV .v U SP je 5,982:67
Diverse ulgifier 1 Ovrigt . .. . .. .. ..;...... 3,731:79 144:618:58

Balans till 1928:
Innestående i—A:.—B. Svenska Handelsbanken ;; .. .. .. .. :.;.. 3,298 :86
Kronor 293:916:60
Av ovanstående framgår att vägdistriktets skuld vid 19227 års slut utgör
109,102:29 kronor vari dock ingår c:a 59,000 kr. förskotterade medel till på—
gående vägbyggnader som komma att täckas med statsbidrag när de utfalla.

Full och tacksam ansvarsfrihet tillstyrkes för den tid denna revision om—
fattar.

Robertsfors den 30 juni 1928.
C. 0. FORSMARK. JOHAN BACKSTROM.
1. E. FORSGREN:

Utdrag av protokoll fört vid sammanträde med Bygdeå
vägstyrelse hållet i Skinnarbyn den 20 juni 1928.

$ 3.
Uppgjordes följande förslag till inkomst— och utgiftsstat för vägdistriktet
för år 1929:

Inkomster:
Statsbidrag:
Till vägunderhåll :
Ordinaric bidrag enligt väglagen . .............. 14,000:—
Ordinarie bidrag av automobilskattemedel . . . . . .. _ 12,000:—.
Till vägbyggnad:
TillsNyanläsening av vägar .. . .. .. .. .. .. . .... 20,000:—
— vägförbättringar . s ; .; .0 2s uce o se 30 20,000:—
i 4. . .. :... . ;:.., __ 8,000:— > 48,000:—
1
Vägskatt:

Som jämlikt 60 $ påföres samtliga beräknade 200,000 vägfyr—