OCR Output

1928 den 31 december. N:r 202.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens lan.

Ser. B. __ Landskansliet 1928

Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.
Nyr! 202:

På begäran intages följande

Revisionsbe—
rättelse och
förslag till

Berättelse över verkställd granskning av Bygdeå sockens väghållnings—514! 19” Byg—

distrikts räkenskaper för ar 1927.

Debet:
Uppbörd :
Debiterad och influten vägskatt. ..... . .. . . .. .. . ;. 66,342:]15.
Influtna bidrag:
Tilfvaeunnderhall. . . .. V 2 4 G 2 se 12;112:28
— — ”vägbyggnåder ”. — ” V un l e e 102,430:—
Räntor . . . . .i i; . jea n tsva ka S F oc P eT 276:02
Diverse inkomster .. i—.) uonl s __w?f’?if 181,515:45
Balans till år 1928:
Lån av Bygdeå sockens: skogsaccisftond . . .. . . . .. 60,807 :04
5 9y 35 $s Tuberkulosfond ...—. .. . ;. 27,981 :19
Ss 95 is ; — . .. 11,922:81
Redogofaten sia sls ie . 4 — iL Li 11,»690:1"1 112,401:15
Kronor 293,916:60
Kredit:
Balans fran år 1926:
Låän av Bygdea kommun (div. fonder) 145,659:16
Avskrivning av inventäriet . .; .. .........,.. .. 14:0 + ; + (5 8 340:—
Utgifter :
Förvaltningsköstnader . . .. .. . * .. .. 54 1,360:43
Vägunderhåll::=. —2 iL > id i oe ie se c 31,606:38
V u0S . um 10‘7,119:89

dea sockens
vagkassa.