OCR Output

1928 den 18 februari. N:r 43.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens lan.

| Ser. B Landskansliet 1928

N:r 43. Ledig kon—
stapelsbe—

På begäran intages följande .
Ek: 8 I fattning.

Kungorelse.

Tva konstapelsbefattningar 'vid kriminalpolisavdelningen i Umeå stad

' kungöras härmed till ansokan lediga.

Löneförmåner utgå med i begynnelselön 3,000 kronor med tre ålderstill—
lägg å 200 kronor efter resp. 3, 6 och 9 års tjänstgöring.

Ansökningshandlingar, ställda till Länsstyrelsen i Västerbottens län och
åtföljda av vederbörliga meritförteckningar, skola ingivas till Polischefen i
Umeå stad inom 30 dagar efter det denna kungorelse varit intagen i Post— och

\Inrikes Tidningar.

Umea Radhus den 4 februari 1928.
BORGMASTAREN.

Umeå i landskansliet den 18 februari 1928.
På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Elof Huss.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Trycken