OCR Output

1928 den 16 februari. N:r 42.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens lian.

| Ser. B Landskansliet 1928

N:r 42. Uppgift över
brandsyner
På begäran intages följande under år

1928.
Styrelsen av Allmänna Brandförsäkringsverket för byggnader å landet
far harigenom tillkannagiva, att å nedan nämnda, i verket försäkrade egendo—

' mar uti Västerbottens län brandsyn, i överensstämmelse med föreskriften i
' 21 $ av Verkets den 11 september 1919 fastställda reglemente, kommer att på

verkets föranstaltande och bekostnad anställas innevarande år å dag, varom

— vederbörande försäkringshavare framdeles genom förrättningsmannens försorg

erhåller närmare underrättelse; och erinras härvid, att det åligger försäkrings—
havare att tillhandahålla alla de för förrättningen erforderliga värderings— och
synehandlingar, samt att det är honom obetaget att såväl vid synen som, i
händelse i sammanhang med synen önskas värdering av hus eller byggnader
för vinnande av ny försäkring eller förhöjning i redan beviljat försäkringsbe—
lopp, vid sådan värdering på sin bekostnad tillkalla i orten bosatt sakkunnig
person att bitrada forrattningsmannen. ;

Försäkrings—

Egendomens namn Fögderi Socken
nummer _
51763 Burträsks kyrka :. 0. Skelleftea Burtrasks
48868 Gammelbyn n :s 16. 0. 51
46876 A — [Bureå läkarebostad m. m. .. .. /. y | — Bureå
46876 B } |
55677 ureå s{iikstuga» .:; 2k y $s
28837 4 j Byske
53978 ; } * s uzoc ä %
53707 A I $
56336 Ytterstfors . .. .. , > : ;. kÅ ; 3
56533
34727 Kallbomark n:t 4 — ;; 1. .4 % $,
49032 Byske Tattiggård _.... .. — .. — 55 y
49412 x sockenstuga‘.‘. å å
49413 A ,, — Ppostföreståndarebostad .. $,

49414 å fäkarebostad . . .. — . ....