OCR Output

1928 den 9 februari. —N:r 36.

iee

& 3L —2

äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen, eller annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Skellefteå den 23 januari 1928. '

ÖVEREXEKUTOR.
Umeå i landskansliet den 9 februari 1928.
På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Elof Huss.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri