OCR Output

1928 den .9 februari. — N : t

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens lan.
Ser. B Landskansliet 1928

Upplases i Skelleftea stads kyrka.
N:r 36.

På begäran intages följande

Kungorelse.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas å Overexekutors ämbets—
rum å Rådhuset i Skellefteå lördagen den 10 mars 1928 klockan 11 förmidda—
gen, kommer, därest antagligt anbud erhålles, att i den ordning som om ut—
mätt fast egendom är stadgad, försäljas fastigheten n:r 5 i kvarteret Gladan
(norra hälften av fastigheten n:r 98) i Skellefteå stad, vara fru Svea Eriksson
senast erhållit lagfart.

A fastigheten äro uppförda följande åbyggnader :

Bostadshus av gammalt timmer på sockel av granit med murbruksfogar
under yttertak av papp. Huset, som är —brädfodrat med stående panel och
ribb, är indelat i en butik, 2 kök och 4 rum samt förstuga med trappuppgång
till vinden. Byggnaden är i mycket dåligt skick.

Magasin av timmer under yttertak av papp, indelat i två våningar med
två magasinsrum i varje våning. Magasinet är i någorlunda gott skick.

Uthusbyggnad, delvis av timmer och delvis av resvirke och brader under
yttertak av papp. Uthusbyggnaden innehåller i bottenvåningen stall, uppfört
av tegel med brädklädda väggar, gödsellider, magasinsrum, matbod och isbod
samt i övre våningen magasinsrum. Byggnaden är i försvarligt skick.

Brädskjul, uppfört mot grannens uthusbyggnad, som tillika utgör skjulets
ena långvägg. Innehåller tvenne rum, det ena för närvarande begagnat till
vedbod och det andra till bilgarage.

Vatten och avloppsledningar ävensom elektriska belysningsledningar äro
indragna till bostadshuset. Elektrisk belysning finnes även indragen i maga—
sinsbyggnaden och uthusbyggnaden.

Fastigheten ar bevillningstaxerad for 12,000:— kronor samt saluvärde—
rad till 13,985:— kronor.

Den, som har fordran, vartor egendomen hiftar eller för vilken han eljest

Es 2 kr

Exekutiv
auktion