OCR Output

1928 den 9 februari. N:r 35.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens lian.
Ser. B Landskansliet 1928

Upplases i Lycksele tingslags kyrkor.
N.: 1, 35.

Genom exekutiv auktion, som skall forrattas har å landskansliet tisdagen
den 20 instundande mars klockan 11 f. m., kommer, därest antagligt anbud er—
halles, att försäljas August Sandkvists konkursbo tillhöriga tomten n:r 35 i
Sorsele kyrkostad.

Å tomten finnas följande åbyggnader, nämligen :

Mangardsbyggnad av resvirke och brader med sagspansfylIning på sten—
fot och under papptak, indelad å nedre botten i kök, kammare, två förstugor,
handelsbutik och uppackningsrum samt å övre botten i två bostadsrum;

Uthusbyggnad av timmer, på stenfot och under spåntak, indelad i ladu—
gård, stall, port, gödselrum, hemlighus, vedbod och två matbodar.

Byggnaderna äro i bristfälligt skick.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 5,000 kronor, har salu—
värderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller for vilken han el—
jest äger atnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 9 februari 1928.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. f Elof Huss.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri

Exekutiv
aukion.