OCR Output

g

1928 den 9 februari. N:r 34.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.
Ser. B Landskansliet 1928

Uppläses i Lycksele tingslags kyrkor.
N:r 34.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisdagen
den 20 instundande mars klockan 11 f. ' m., kommer, därest antagligt anbud
erhålles, att försäljas Erik Valdemar Hedströms sterbhusdelägare tillhöriga
15/1024 mantal Vormsele n:r 1—1"* i Lycksele socken.

Fastigheten saknar åbyggnader med undantag av en hölada.

Den odlade arealen utgor 12 ar, varå årligen utsås 14 skäl korn. Från
hemmanet tillhorande ängsmarker skördas årligen en skrinda hö. Skogsmar—
ken har en areal av 33 har.

Hemmanet, som är åsatt ett taxeringsvärde av 2,600 kronor, har salu—
värderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar. eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 9 februari 1928.
På Länsstyrelsens vägnar :

Gustaf Hultman. Elof Huss.

UmeA 1928 — Larsson & C: osw'ÅTfrf);(;lÄeri

auktion