OCR Output

1928 den 9 februari. N:r 33.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.

Ser. B Landskansliet 1928

Upplases i Degerfors tingslags kyrkor.
Nir 33.

Genom exekutiv auktion som skall forrattas har a landskansliet tisdagen
den 20 instundande mars klockan 11 f. m., kommer, därest antagligt anbud
erhålles, att försäljas Olof Nilsson och hans barn tillhöriga mantal
Skivsjön n:r 3—1 av Skivsjön 3'” i Degerfors socken.

Ä fastigheten finnas följande åbyggnader, nämligen :

Mangardsbyggnad av timmer pa kullerstenar, under tak av span, i en vå—
ning, indelad i kök, kammare och bagarstuga;

i Ladugårdsbyggnad av bräder, innehållande ladugard, port och foder—
skulle;
| Vagn och vedbod.

Ladugardsbyggnaden är nyuppförd, de övriga byggnaderna äldre och
tarva reparation.

Ingen skog finnes. Ä hemmanet utsås årligen två tunnor korn, havre och
grönfoder samt en tunna potatis och kunna å detsamma vinterfödas två kor
och några småkreatur.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 3,900 kronor., har salu—
värderats till 4,000 kronor.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 9 februari 1928.

På Länsstyrelsens vägnar :

Gustaf Hultman. Elof Huss.

m

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri

Exekutiv
auktion.