OCR Output

1928 den 9 februari. N:r 32.

LANSKUNGORELSER.
Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1928

Uppläses i Vilhelmina tingslags kyrkor.

N:r 32.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisda—
gen den 20 instundande mars klockan 11 f. m., kommer, därest antagligt an—
bud erhålles, att försäljas Karl Axel Grönlund tillhöriga lagenheten Bergbacka
1' om 0,25 har samt Erik Johan Olofsson och hans hustru Helga Olofsson
tillhöriga lägenheterna Bergbacka 1* om 0,22 har och Bergbacka 1* om
0,1930 har, samtliga avsöndrade från 1/64 mantal Bergbacka n:r 1—1" i
Vilhelmina socken.

Ä lägenheten Bergbacka 1' utsås årligen en tunna potatis.

Lägenheterna Bergbacka 12 och 1*" utgoras av tva byggnadstomter med
stenbunden mark. >

Lägenheterna, vilka ej äro åsatta särskilda taxeringsvärden, hava salu—
värderats till trehundra kronor vardera.

Den, som har fordran, varför lägenheterna häfta eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 9 februari 1928.

På Länsstyrelsens vägnar :
Gustaf Hultman. Elof Huss.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Trycken

Exekutiv
aukion