OCR Output

1928 den 3 februari. —N:r 30.

LANSKUNGORELSER

Västerbottens län.
Ser. B Landskansliet 1928

Uppläses i Skellefteå tingslags kyrkor.
N:r 30. Exekutiv

auktion
Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisdagen /

den 13 instundande mars klockan 11 f. m., kommer därest antagligt anbud er—
hålles, att försäljas Karl Henrik Björk tillhöriga lägenheterna Udden (Hed—
trask 1+) och Bjérklunda n:r 1 (Klockträsk 1'') i Jörns socken.

A lagenheten Udden finnas foljande åbyggnader :

Mangardsbyggnad av resvirke innehållande två rum och kök.

Ladugardsbyggnad innehållande fähus av timmer samt port, foderlada,—
gödselrum, vedbod och hemlighus.

Sommarstuga av timmer innehållande kök och kammare.

Troskloge av timmer.

Sommarladugard av timmer.

Ä lägenheten Björklunda finnas inga åbyggnader.

Ä båda lägenheterna vinterfödas tillhopa två kor.

Fastigheterna hava saluvärderats till 1,800 kronor.

Den, som har fordran, varför lägenheterna häfta eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, Ager att darvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 3 februari 1928.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Elof Huss.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri