OCR Output

1928 den 3 februari. N:r 29.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.

Ser. B Landskansliet 1928

Uppläses i Skellefteå tingslags kyrkor.
N:r 29.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisdagen
den 13 instundande mars klockan 11 f. m., kommer, därest antagligt anbud
erhålles, att försäljas Mårten Paul Lundkvist och Anna Sadura Marklund till—
höriga 1/128 mantal n:r 1 Älgträsk (1* i Jörns socken.

A fastigheten finnas följande åbyggnader :

Mangardsbyggnad av timmer indelad i två rum och kök.

Uthusbyggnad innehållande ladugård, port, foderbod, gödselrum, vedbod
och hemlighus.

Skog finnes endast till vedbrand.

A fastigheten vinterfödas två kor.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 3,400 kronor, har salu—
värderats till enahanda belopp. 3

Den, som har fordran, varför fastigheten häftar eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 3 februari 1928.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Elof Huss.

Umeå 1928 — Larsson & C:os TY&ékéfi

Exekutiv
auktion.