OCR Output

,, 1928 den 3 februari. N:r 28.

_LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.

Ser. B Landskansliet 1928

Upplases i Vilhelmina tingslags kyrkor.
N::t: 28. Exekutiv

ä % i o e . $ aukion
Genom exekutiv auktion som skall förrättas här å landskansliet tisda—

gen den 13 instundande mars klockan 11 f. m., kommer, därest antagligt an—
bud erhålles, att försäljas från 3/64 mantal n:r 1 Skog litt Hn avsöndrade lä—
genheterna Engmansro n:r 1 om 5,4824 hektar (Skog 1'') och Engmansro
n:r 2 om 7,954 hektar (Skog 1") allt i Vilhelmina socken vara Jonas Olof
Jonsson—Forsberg senast erhållit lagfart.

Ä lagenheterna, som ligga i sambruk, finnas följande åbyggnader.

Boningshus av timmer, indelat i kök och kammare samt förstuga.

Ladugårdsbyggnad indelad i fähus av timmer samt lada av resvirke och
bräder.

Lägenheterna hava saluvärderats till 2,500 kronor.

Den, som har fordran, varför lägenheterna häfta eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 3 februari 1928.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman.: Elof Huss.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri