OCR Output

1928 den 3 februari. . N:r 27.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.
Ser. B Landskansliet 1928

Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.

N; t 27.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisdagen
den 13 instundande mars klockan 11 f. m., kommer, därest antagligt anbud
erhålles, att försäljas Oskar Grönlund tillhöriga lägenheten Berg 2**” om 8,025
hektar, avsöndrad från 13/256 mantal n:r 2 Berg i Vannas socken.

Av lägenheten utgöres omkring 3 hektar av uppodlad jord och resten av
skogsmark. Inga åbyggnader finnas med undantag av nödiga lador.

A lägenheten, som är i dålig hävd, vinterfödas 1 å 2 kor.

Lägenheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 2,200 kronor, har salu—
värderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför lägenheten häftar eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auk—
tionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 3 februari 1928.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Elof Huss.

UmeA 1928 — Larsson & C:os Tryckeri

Exekutiv
aukion.