OCR Output

1928 den 25 januari. N:r 26.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.
, Ser. B Landskansliet 1928

Uppläses i Umeå stads kyrka.
Exekutiv
N:r 26. aukion

Genom offentlig auktion, som förrättas inför Överexekutor å Rådhuset
härstädes onsdagen den 7 mars 1928 klockan 12 på dagen, kommer att i den
ordning, som om utmätt fast egendom är stadgat, till den högstbjudande för—
säljas målaren Gustaf Robert Nordström tillhöriga fastigheten Sandakolonien
| a:rt 11 här i 'staden.

& tomten finnas uppförda :

1:0) Bostadshus av stolpresning i två våningar, varje våning inne—
hållande två rum, kök och tambur.

2:0) Uthusbyggnad, inrymmande tre vedbodar och två avträden.

Fastigheten är av vederbörande utmätningsman saluvärderad till 12,000
kronor samt åsatt ett taxeringsvärde av 18,000 kronor.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör vid
auktionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå Rådhus den 24 januari 1928.
ÖVEREXEKUTOR.

Umeå i landskansliet den 25 januari 1928.

På Länsstyrelsens vägnar :

Elis Almgren. Elof Huss.

meå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri