OCR Output

1928 den 25 januari; —N: r 25:

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.

Ser. B Landskansliet 1928

Upplases i Lycksele tingslags kyrkor.

N:rA25. Exekutiv

5 aukion.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas å tingsstället i Lycksele
mandagen den 27 instundande februari klockan 6,30 eftermiddagen, kommer,
därest antagligt anbud erhålles, att försäljas Israel August Lyxell och hans
Sofia Karolina Lyxell tillhöriga 13/384 mantal n:r 3 Kattisavan (3'*)
i Lycksele socken.
| A fastigheten finnas foljande åbyggnader :

: Mangardsbyggnad av timmer, indelad a nedre botten i kok, tva eldstads—
forsedda rum och förstuga jämte källare under köksgolvet samt å övre botten
Ltt järnspisrum och öppen vind i gott skick.

Ladugardsbyggnad delvis av timmer och delvis av bräder, indelad i port,
‘Toderlada och fahus med plats for tre kor och småkreatur. Byggnaden i brist—
falligt skick.

‘ Sommarladugard av timmer, under tak av span, med plats for tre kor.
Byggnaden i gott skick.

Skog finnes till husbehov och avsalu. Enligt en år 1913 upprättad avverk—
ningsplan ma vart tredje ar utsynas 255 kbm. virke.

A fastigheten vinterfödas tre kor.

Fastlghctcn har saluvärderats till 7,500 kronor.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eiler har annan rätt, som bör vid
auktionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 25 januari 1928.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Elof Huss.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri