OCR Output

1928 den 19 januari. N:r 24.

LÄNSKUNGÖORELSER.

Vasterbottens län.
Ser. B Landskansliet 1928

Uppläses i Skellefteå tingslags kyrkor.
N:r 24.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas å tingsstället i Skellefteå
torsdagen den 23 instundande februari klockan 7 eftermiddagen, kommer,
därest antagligt anbud erhålles, att försäljas Johan Gustaf Norberg tillhöriga
7/128 mantal n:r 1 Langselet (av 1°) i Skellefteå socken.

A ifragavarande fastighet som ligger i sambruk med Axel Norbergs hem—
mansdel, likaledes 7/128 mantal av samma hemmansnummer, finnas följande
åbyggnader.

Mangardsbyggnad av timmer pa stenfot, indelad i två kök och två kam—
mare i nedre våningen samt en kammare på vinden. Byggnaden i någorlunda
gott skick.

Uthusbyggnad delvis av timmer och delvis av resvirke, indelad i ladu—
gård, port, foderlada, hemlighus, gödselrum, stall, foderlada och stallport.
Byggnaden i mindre gott skick.

Uthusbyggnad under uppförande, tänkt till sommarkök, förstuga, två mat—
bodar, vedbod och vagnslider.

Tröskloge av timmer i någorlunda gott skick samt

Fem hölador.

A fastigheten vinterfodas tre kor och en häst.

Skog finnes till husbehov och nagot till avsalu.

Den utmätta fastigheten har saluvärderats till 7,100 kronor.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör
vid auktionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 19 januari 1928.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri

Exekutiv
auktion