OCR Output

LÄNSKUNGÖORELSER.

| 1928 den 19 januari. N:r 23.
!
' Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1928

Uppläses i Malå och Norsjö tingslags kyrkor.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas å tingsstället i Skellefteå
torsdagen den 23 instundande februari klockan 7 eftermiddagen, kommer,
därest antagligt anbud erhålles, att försäljas Karl Mauritz Jonssons och hans
hustru konkursbo tillhöriga lägenheten Erikslund (Boliden 1*') i Norsjö
socken.

i Å lägenheten finnas följande åbyggnader :

Hotellbyggnad delvis av timmer och delvis av spantervirke, indelad i två
våningar. Nedre våningen innehåller kök, matsal, två caférum, tredje klass
serveringsrum, matrum för personalen, ett bostadsrum, kontor, tambur och
förstuga. Övre våningen är indelad i sex resanderum, packsal, fyra bostads—
rum, korridor och tambur.

A vinden finnes inrett ett personalrum.

Värmeledning finnes indragen.

Uthusbyggnad av spantervirke under tak av papp. Å ena gaveln finnes
inrett drängstuga, ett rum, kök och förstuga å nedre botten samt tre rum, kök
och förstuga å övre botten. f

Ä nedre våningen är raksalong och i den dvre telefon och telegrafstation
ff(')r närvarande inrymd.

} I övrigt är uthusbyggnaden indelad i tre vedbodar, stall, stallport, vagns—
bod, verktygsrum, svinhus, tva hemlighus, slaskrum och godselrum.

Lägenheten, som är centralt belägen omkring 150 meter fran Bastutrasks
jarnvagsstation, befinner sig i nagorlunda gott skick.

Lagenheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 33,200 kronor har salu—

ärderats till enahanda belopp.
Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som :bör
vid auktionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 19 januari 1928.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri

Exekutiv
aukion