OCR Output

va

1928 den 19 januari. N:r 22.

LÄNSKUNGÖORELSER.
Y Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1928

Upplases i Skelleftea tingslags kyrkor.
Nör 22.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas å tingsstället i Skellefteå
torsdagen den 23 instundande februari kiockan 7 eftermiddagen, kommer,
därest antagligt anbud erhålles, att försäljas K. G. Hedblads och hans hustru
Alma Hedblads konkursbo tillhöriga 3/2048 mantal n:r 2 Bergsbyn (av 2*),
1/336 mantal (6*!) och 5/336 mantal (6*) Bergsbyn n:r 6, allt i Skellefteå
socken avensom 3/256 mantal (av 1%) och 3/256 mantal (av 1‘) n:r 1 Ror—
trask i Jorns socken.

A 3/2048 mantal n:r 2 Bergsbyn samt ytterligare 3/2048 mantal av sam—
ma hemman finnas följande åbyggnader.

Mangardsbyggnad av timmer, brädfodrad och rödmålad. Byggnaden, som
är indelad i handelsbutik, packbod, kontor, sal, kammare och kök i botten—
våningen samt två rum a vinden, befinner sig i gott skick.

Uthusbyggnad, av spantervirke, indelad i magasin, vedbod, foderlider,
ladugård med plats för två kor, samt hemlighus. Byggnaden i gott skick. —

Hela fastigheten har saluvärderats till 5,000 kronor.

Ä 1/336 mantal (6*!') och 5/336 mantal (6**) n:r 6 Bergsbyn som ligga
i sambruk finnas inga andra åbyggnader än två hölador. _Å fastigheterna av—
bärgas omkring 24 kofoder. ' Ingen odlad jord finnes. Skog finnes till hus—
behov.

Fastigheterna hava saluvärderats till 2,000 kronor.

A 3/256 mantal (av 1°%) och 3/256 mantal (av 1‘) n:r 1 Rortrask, som
ligga i sambruk finnas följande åbyggnader :

Mangardsbyggnad av timmer, innehållande kök, kammare och förstuga
i nedre samt övre våningen oinredd. Byggnaden i gott skick.

Uthusbyggnad innehållande ladugård av timmer samt port, foderbod, ved—
bod, och hemlighus av bräder.

Sommarladugård av timmer, innehållande endast fähus.

Skog finnes till husbehov och något till avsalu.

A fastigheterna vinterfödas tre kor.

Fastigheterna hava saluvärderats till 4,000 kronor.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han el—

Exekutiv
aukion.