OCR Output

1928 den 18 januari. N:r 21.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1928

Upplases i Mala och Norsjö tingslags kyrkor.
N‘r 21.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisdagen
den 21 instundande februari klockan 11 förmiddagen, kommer, därest antag—
ligt anbud erhålles, att försäljas Fredrik Albin Liedén tillhöriga 1/64 mantal
n:r 2 Maläträsk (2*') i Malå socken.

A fastigheten finnas följande åbyggnader :

Mangardsbyggnad av resvirke, indelad i forstuga, kok och två rum.

Ladugårdsbyggnad delvis av timmer och delvis bräder, indelad i ladu— —

gard, godselrum, hemlighus, port och foderlada samt mat— och vedbod.

Abyggnaderna äro nyuppförda och i gott skick.

A fastigheten vinterfodes en ko samt utsas % tunna korn och en tunna
potatis. Skog saknas.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 4,200 kronor, har salu—
värderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han eljest
ager åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auktio—
nen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 18 januari 1928.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri

Exekutiv
auktion