OCR Output

ge

1928 den 18 januari. N:r 20.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.
Ser. B Landskansliet 1928

Upplases i1 Mala och Norsjö tingslags kyrkor.
N:rF 20.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisdagen
den 21 instundande februari klockan 11 förmiddagen, kommer, därest antag—
ligt anbud erhålles, att försäljas Karl Axel Bergmarks konkursbo tillhöriga
lägenheten (Norsjö 1,16)* samt lägenheten Samfäldsbiten n:r 4 (Norsjö 1?')
allt i Norsjö socken.

Lägenheten (Norsjö 1,16)* utgöres av ett tomtområde och innehåller i
areal 0,0620 hektar. A densamma finnas inga åbyggnader.

Lägenheten har saluvärderats till 1,000 kronor.

Ä lagenheten Samfäldsbiten n:r 4 (Norsjö 1%"%) finnas följande åbygg—
nader.

Mangardsbyggnad delvis av timmer och delvis av spantervirke å cement—
sockel, indelad i förstuga, kök och kammare å nedre botten. Ovre botten är
indelad på enahanda sätt. Byggnaden i brukbart skick.

Uthusbyggnad av spantervirke, indelad i bod, vedbod, ladugardsport
fähus, hemlighus och gödselrum. Byggnaden i någorlunda gott skick.

Lägenheten har saluvärderats till 2,900 kronor.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör
vid auktionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

_ Umeå i landskansliet den 18 januari 1928.
NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri

Exekutiv
auktion.