OCR Output

1928 den 18 januari. N:ir 19.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.

Ser. B Landskansliet 1928

Upplases i Skelleftea tingslags kyrkor.
N:r 19.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisdagen
den 21 instundande februari klockan 11 förmiddagen, kommer, därest antagligt
anbud erhålles, att försäljas Olof Isaksson tillhoriga 1/160 mantal (1‘) och
3/320 mantal (1*) allt Norra Batfors n:r 1 i Byske socken.

A fastigheterna, som ligga i sambruk, finnas följande åbyggnader :

Mangardsbyggnad, rödmålad av resvirke med sågspånsfyllning, å sten—
fot under spåntak, indelad i kök, kammare och förstuga.

Uthusbyggnad av resvirke under spåntak, innehållande vedbod, foder—
lada, ladugård, hemlighus och gödselrum.

Tre hölador. Z

A fastigheterna vinterfödas två kor.

Skog finnes endast till vedbrand.

Fastigheterna, som äro åsatta ett taxeringsvärde av 1,100 kronor, hava
saluvärderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör
vid auktionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 18 januari 1928.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri

Exekutiv
auktion.