OCR Output

1928 den 18 januari. N:r 18.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.

Ser. B Landskansliet 1928

Upplases i Burtrasks tingslags kyrkor.
N:r: 18.

Genom exekutiv auktion, som skall forrattas här å landskansliet tisdagen
den 21 instundande februari klockan 11 förmiddagen, kommer, därest antag—
ligt anbud erhålles, att försäljas August W. Strömberg tillhöriga lägenheten
Stavträsk 1* om 1,131 hektar, avsöndrad fran 133/800 mantal n:r 1 Stav—
trask, litt Aa 1 (Stavtrask 1°) i Burtrasks socken.

Ä lägenheten finnas följande åbyggnader :

Mangardsbyggnad, av timmer, under tak av span; indelad i kok, kam—
mare och forstuga å nedre botten samt ett oinrett rum å den övre. Byggnaden
i mindre gott skick.

Ladugardsbyggnad, av timmer under tak av spån, indelad i fähus, göd—
selrum, port, foderlada och vedbod. Byggnaden i mindre gott skick.

En mindre lada, uppförd av bräder, på knutstenar och under tak av spån.

A lagenheten avbargas årligen omkring 60 kg. hö. Ingen skog finnes.

Lägenheten har saluvärderats till 700 kronor.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör
vid auktionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 18 januari 1928.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryc‘keri

Exekutiv
auktion