OCR Output

1928 den :11 januati. N :t 17

LÄNSKUNGÖORELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1928

:t ;17.

Uppläses i Asele tingslags kyrkor.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas å tingsstället i Äsele lörda—
gen den 11 instundande februari klockan 6 eftermiddagen, kommer, därest
antagligt anbud erhålles, att försäljas H. P.—Wiklund och hans hustru tillhöriga
lagenheten Gardan n:r 2 (Algsjo 3"*) om 3,138 hektar, avsöndrad från 11/128
mantal n:r 3 Algsjo i Asele socken.

Ä lägenheten finnas följande åbyggnader :

Ett mindre boningshus av timmer under spåntak indelat i två rum.

Ett nyuppfört oinrett boningshus av timmer under spantak indelat i tre
rum.

Stall och ladugardsbyggnad samt foderbod under samma tak.

En vedbod samt ett härbärge.

Samtliga byggnader i bristfälligt skick.

A lagenheten vinterfodas två nötkreatur och en häst.

Skog finnes till husbehov.

Lägenheten har saluvärderats till 3,000 kronor.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör
vid auktionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 11 januari 1928.

NILS G. RINGSTRAND.

Gustaft Hultman.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri

Exekutiv
auktion.