OCR Output

1928 den 11 januarti.: N:r 16.

LÄNSKUNGÖORELSER.

Vasterbottens lan.
Ser. B Landskansliet 1928

E N:r 46.

Uppläses 1 Asele tingslags kyrkor.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas å tingsstället i Asele lorda—
gen den 11 instundande februari klockan 6 eftermiddagen, kommer, därest an—
tagligt anbud erhålles, att försäljas Per Erik Mattssons konkursbo tillhöriga
51/1280 mantal n:r 1 Rissjö (av 1% och 1%) i Äsele socken.

Ä fastigheten finnas följande åbyggnader :

Bryggstugubyggnad av timmer under spåntak indelad i två rum och
matbod.

Stall— och ladugardsbyggning samt foderbod under samma tak med plats
för åtta nötkreatur och två hästar.

En smedja och ett härberge i vilka åbyggnader endast hälften tillhör fas—
tigheten.

samt sex hölador. _

Samtliga åbyggnader i bristfälligt skick.

Fastigheten innehåller en areal av 68 hektar 28 as.

Enligt utsyningsplanen för fastigheten får å densamma uttagas 18 ku—
bikmeter virke årligen.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 4,800 kronor, har salu—
värderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör
vid auktionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 11 januari 1928.

NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

å Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri

Exekutiv
auktion