OCR Output

1928 den 11 januari. N:r 15.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.
| Ser. B Landskansliet 1928

N:r415.

Uppläses i Vilhelmina tingslags kyrkor.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas å tingsstället i Vilhelmina
mandagen den 13 instundande februari klockan 10 formiddagen, kommer,
därest antagligt anbud erhålles, att försäljas Erik Albin Bergkvist tillhöriga
9/1024 mantal n:r 2 Österormsjö (2*!) samt 3/128 mantal samma hemman
(2**) allt i Dorotea socken.

A fastigheterna som ligga i sambruk vinterfödas tre kor.

Ä 9/1024 mantal n:r 2 Österormsjö finnas följande åbyggnader.

Mangardsbyggnad av timmer under spåntak, innehållande kök, en mindre
kammare samt forstuga. 3

Landugardsbyggnad, delvis av timmer och delvis av resvirke, innehål—
lande ladugård, stall, foderbod och foderskulle samt vedbod.

Fastigheterna som äro åsatta ett gemensamt taxeringsvärde av 12,600
kronor, hava saluvärderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör
— vid auktionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 11 januari 1928.

NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman. i

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri

Exekutiv
auktion