OCR Output

1928 den 11 januari. N:r 14.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.
Ser. B Landskansliet 1928

Uppläses i Vilhelmina tingslags kyrkor.

N:r 14.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas å »tingsstället i Vilhelmina
måndagen den 13 instundande februari klockan 10 formiddagen, kommer,
därest antagligt anbud erhålles, att försäljas Sven Lindbergs sterbhus tillhö—
riga 1/16 mantal n:r 3 Bäsksjö (37) i Vilhelmina socken.

A fastigheten finnas följande åbyggnader :

Mangardsbyggnad av timmer, på stenfot, under spåntak, indelad i för—
stuga, kok och ett rum. *

Ladugårdsbyggnad av timmer, på stenfot, under spåntak innehållande
ladugård, port och foderlada.

Samtliga byggnader i mindre gott skick.

Öppen jord finnes för utsäde av en tunna potatis och en halv tunna korn.

Skog finnes till husbehov samt något till avsalu.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 4,200 kronor har salu—
värderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör
vid auktionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 11 januari 1928.

NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1928 — L arsqon & C:os Trvckerl

Exekutiv
aukion