OCR Output

se

1928 den 10 januari. N:r 12.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.
Ser. B Landskansliet 1928

N;r12.

Uppläses i Umeå tingslags kyrkor. :

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet, tisda—
gen den 21 instundande februari klockan 11 formiddagen, kommer, därest
antagligt anbud erhålles, att försäljas Fritz Artur Leonard Löfgren tillhöriga
5/256 mantal n:r 6 Overboda (6'') i Umeå socken.

A fastigheten finnas följande åbyggnader :

Mangardsbyggnad av timmer, på stenfot under spåntak, indelad i för—
stuga, kok och kammare.

Uthusbyggnad, bestaende av ladugard, port, foderlada, stall och trösk—
loge.

Fem ängslador.

Å fastigheten vinterfödas två kor, en häst och några småkreatur. Skog
finnes endast till husbehov.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 5,600 kronor, har salu—
värderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör
vid auktionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 10 januari 1928.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaft Hultman.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri

Exekutiv
auktion