OCR Output

1928 den 10 januari. N:r 11.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens lan.

Ser. B Landskansliet 1928

N:r t1,

Uppläses i Skellefteå tingslags kyrkor.
Exekutiv

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisdagen _ auktion.
den 21 instundande februari klockan 11 förmiddagen, kommer, därest antag—
ligt anbud erhålles, att försäljas Johan Arthur Markstedt tillhöriga 5/256
mantal n:r 3 Drangsmark (3") i Byske socken.

A fastigheten finnas foljande åbyggnader :

Mangardsbyggnad av timmer, under spantak, bradfodrad och rödmålad,
indelad i kök, kammare och förstuga.

Ladugardsbyggnad byggd i vinkel, innehållande matbod, vedbod, stall—
port och stall, gödselrum, ladugård samt foderlada och hemlighus samt

en dubbellada.

Å fastigheten vinterfödas tre kor och några småkreatur. Skog finnes
till husbehov och något till avsalu. 3

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 3,900 kronor har salu—
värderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör
vid auktionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 10 januari 1928.

NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri