OCR Output

1928 den 10 januari. N:r 10.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.

Ser. B Landskansliet 1928

N:r 10.

Upplases i Degerfors tingslags kyrkor.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisdagen
den 21 instundande februari klockan 11 formiddagen, kommer, därest antag—
ligt anbud erhålles, att försäljas Nils Emil Nordvall tillhoriga 1/32 mantal
n:r 1 Brattaker. (Brattaker 1°) i Degerfors socken.

Fastigheten, som saknar åbyggnader, har en areal av 144,152 hektar,
därav huvudsakligen skogsmark. Skogen utgöres till övervägande del av
gran.

Närmaste vattendrag är Vindelälven, som framrinner på omkring 4 km.
avstånd från fastigheten.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 6,800 kronor, har salu—
värderats till 4,000 kronor.

Den, som har fordran, varför egendomen häftar eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör
vid auktionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 10 januari 1928.

NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

UmeA 1928 — Larsson & C:os Tryckeri

Exekutiv
auktion