OCR Output

Enahanda.

1928 den 4 januari. N:ris 6—9.
S& 7 * .

vilken förrättning av Vilhelmina tingslags ägodelningsrätt fastställts den 30
december 1927, rörande ersättning för mistad ståndskog bestämts, att ägaren
av 21/512 mantal litt. Bca skall till ägaren av 21/512 mantal litt Bcb gälda
3867 kronor 08 öre samt till ägaren av 21/512 mantal litt. Bed 284 kronor 73
öre samt att ägaren av 21/512 mantal litt. Bcc skall till ägaren av 21/512
mantal litt. Bed gälda 2318 kronor 86 öre, vilken likvid skall utgå in natura och
skall likvidskogen vara avverkad inom nio år från förrättningens fastställande.

ÄGODELNINGSRÄTTENS ORDFÖRANDE.

N:r 9.

Härmed kungores, att i samband med en den 2 december 1926 avslutad
laga klyvning å 5/32 mantal litt. G Stensund n:r 3 i Sorsele socken, vilken
förrättning av Lycksele tingslags ägodelningsrätt fastställts den 22 december
1927, rörande ersättning för mistad ståndskog bestämts, att ägaren av 1/32
mantal litt. Gc skall erhålla ersättning av ägaren till 3/32 mantal litt. Ga
med 1182 kronor 66 öre och av ägaren till 1/32 mantal litt. Gb med 302
kronor 79 öre, skolande likviden vara till fullo erlagd i penningar inom tic
år från förrättningens fastställande.

AGODELNINGSRATTENS ORDFÖRANDE.
Umeå i landskansliet den 4 januari 1928.
NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri