OCR Output

1928 den 4 januari. : ris 6—

LANSKUNGORELSER

Västerbottens lan.
Ser. B Landskansliet 1928

N:r 6
På begäran intages följande

Härmed kungöres, att i samband med en den 30 september 1927 avslu—
tad laga klyvning a 5/64 mantal litt C Arksjö n:r 2 i Dorotea socken, vilken

| förrättning av Vilhelmina tingslags ägodelningsrätt fastställts den 30 december

1927, rörande ersättning för mistad ståndskog bestämts, att ägaren till 5/192

© mantal litt Cc skall erhålla ersättning av ägaren till 5/192 mantal litt. Ca med
328 kronor 32 öre samt av ägaren till 5/192 mantal litt. Cb med 407 kronor

88 öre, vilken likvid skall utgå in natura och skall likvidskogen vara avverkad
:inom nio år från förrättningens fastställande.

AGODELNINGSRATTENS ORDFORANDE.

Nit.: 7.

Härmed kungöres, att i samband med en den 26 oktober 1927 avslutad
laga klyvning a 5/32 mantal litt. Bc Rasele n:r 2 i Vilhelmina socken, vilken
förrättning av Vilhelmina tingslags ägodelningsrätt fastställts den 30 decem—
ber 1927, rörande ersättning för mistad ståndskog bestämts, att ägaren av
5/128 mantal litt. Bcc skall gälda till ägaren av 5/128 mantal litt. Bca 1519
kronor 16 öre och till ägaren av 5/128 mantal litt. Bcb 2508 kronor 02 Gre
samt att ägaren av 5/128 mantal litt. Bed skall till ägaren av 5/128 mantal
litt. Bcb gälda 6082 kronor 92 öre, vilken likvid skall utgå in natura och skall
likvidskogen vara avverkad inom nio år från förrättningens fastställande.

AGODELNINGSRATTENS ORDFÖRANDE.

N:tr:8.

.Härmed kungöres, att i samband med en den 30 september 1927 avslutad

— laga klyvning å 21/128 mantal litt. Be Västra Ormsjö n:r 2 i Dorotea socken,

Standskogs—

likvid.

Enahanda.

Enahanda.