OCR Output

1928 den 3 januari. N:r 5.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1928

_ Uppläses i Lycksele tingslags kyrkor.
' N:ar.$.

‘é Genom exekutiv auktion, som skall forrattas här å landskansliet onsda— Ang. exeku—
gen den 15 instundande februari klockan 11 f. m., kommer, därest antagligt tiv auktion.
anbud erhålles, att försäljas Astrid Hammarberg tillhöriga 1/16 mantal n:r 1
Stennäs samt Rutger Hammarberg tillhöriga 1/64 mantal n:r 1 Bäverträsk

— (122) allt i Lycksele socken.

A 1/16 mantal n:r 1 Stennäs finnas följande åbyggnader.

Nyuppförd mangårdsbyggnad av timmer i två våningar indelad i å nedre
våningen tre rum och å övre våningen två rum, icke brädfodrad och fullstän—
digt oinredd.

Bagarstuga av timmer, på stenfot, under tak av spån, indelad i två eld—
stadsförsedda rum, det ena jämväl försett med bakugn.

Ladugårdsbyggnad av timmer på stenfot under tak av spån, indelad i
fähus med plats för fyra kor, en häst och några småkreatur samt foderlada
och port.

Sommarladugård av timmer, under nävertak.

Bastu av timmer, under tak av torv.

En holada av rundvirke samt hemlighus.

Av abyggnaderna befinna sig mangardsbyggnaden i gott och de övriga
i bristfälligt skick.

A fastigheten vinterfödes två å tre kor.

Enligt år 1920 upprättad avverkningsplan får vart tredje år utsynas
300 kbm. virke. Nästa utsyning får äga rum 1929.

Fastigheten, som är åsatt ett taxeringsvärde av 9,100 kronor, har salu—
värderats till enahanda belopp.

Fastigheten 1/64 mantal n:r 1 Bäverträsk innehåller en areal av 70
hektar, varav 3,7 hektar inrösningsjord och 66 hektar avrösningsjord. Enligt
upprättad avverkningsplan, utsynas 105 kbm. skog vart tredje år. Fastig—
hetelå är berättigad till utsyning innevarande år, men är sådan icke verk—
ställd.

Intet utsäde utsås. I regel vinterfodes en ko.

A fastigheten finnas inga andra åbygghader än två lador.

Fastigheten har saluvärderats till 3,000 kronor.